Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató célja:

A szolgáltató/ adatkezelő a honlap és weboldal látogatói részére a működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el ezen jogi közlemény tartalmát. Nyilatkozik és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi rendelkezéseiben meghatározott elvárásoknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Név: Szikrai Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő utca 3.

Levelezési cím: 6032 Nyárlőrinc, Fő utca 3.

Cégjegyzékszám: 03-09-000235

Adószám: 10300765-2-03

E-mail: info@szikravin.hu

Telefonszám: +36 76 343 133

Weboldal címe: https://piroskaszorp.hu

2. Fogalom meghatározások:

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Adatkezelés irányelvei:

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns és csak a szükséges mértékű.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4. Adatkezelési információk

4.1 Az adatkezelés célja

hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal, illetőleg a honlap működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson. Az adatkezelő marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a regisztrált felhasználó személyes adatait, így különösen arra, hogy elektronikus úton hírlevelet küldjön, valamint nyereményjátékokat szervezzen a regisztrált felhasználók részére.

4.2 Az adatkezelés jogalapja:

az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás.

4.3 Az adatkezelésben érintettek köre:

a weboldal regisztrációs felhasználói és a honlap látogatói.

4.4 Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:

Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

4.5 Az adatok megismerésére jogosultak:

az adatkezelő és adatfeldolgozó alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról (Ld. még jelen tájékoztató „Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok” címszó alatt.)

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

4.6 Adatkezelés, tárolás módja:

elektronikus

5. A kezelt személyes adatok köre:

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

NévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás
CégnévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás
CímAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás
TelefonAzonosítás, kapcsolattartás
Regisztráció időpontjaTechnikai információs művelet
IP címTechnikai információ művelet

Az érintett felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg arra is figyelemmel, hogy az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:

Az adatkezelő tevékenységéhez saját munkatársait, szerződött partnereit, illetve az alábbi adatfeldolgozó közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe.

6.1 Igénybevett adatfeldolgozó:

Név: Profitárhely Kft., mely a piroskaszorp.hu tárhelyszolgáltatója
Székhely:6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

6.2

Név: Kovács Kitti marketing asszisztens:
Cím: 6076 Ágasegyháza, Rákóczi út 54
e-mail cím: kovacs.kitti@szikravin.hu
telefon: +36 30 46 85 695:
Az adattovábbítás célja: e-mail marketing szolgáltatás és ügyfélkapcsolatok menedzselése.

7. A weblaplátogatók adatai:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről.

Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információk a cookie-król a 8. pontban.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

8. Hírlevél küldés:

A weblapot az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött megállapodás alapján üzemelteti.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 • technikai háttér biztosítása,
 • egyéb (e-mail marketing szolgáltatás, ügyfélkapcsolatok menedzselése).

Az adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel.

Kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

7.1. Az adatkezelés célja:

szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Az érintett akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az érintett kapcsolattartási adatait közölte velünk.

7.2. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

7.3. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

7.4. Az adatok törlése:

az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

7.5. Az adatok tárolási módja:

elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás
Feliratkozás időpontjaTechnikai információs művelet
IP címTechnikai információ művelet

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

7.6 Nyereményjáték szervezése során megadandó adatok:

a nyertesek részéről többlet adatszolgáltatás szükséges.

CímAzonosítás, kapcsolattartásTelefonAzonosítás, kapcsolattartásSzemélyes adatokSzámviteli előírások, adóbevallásAdóazonosító jelSzámviteli előírások, adóbevallás

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás
Regisztráció időpontjaTechnikai információs művelet

A nyertes személyek adatkezelését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény írja elő. Amennyiben a nyertes személy a fentebb előírt adatok átadását megtagadja, úgy az adatkezelőnek a nyereményt nem áll módjában részére átadni.

7.7 Adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltató:

Név/CégnévProfitárhely Kft
Székhely6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
E-mailugyfelszolgalat@profitarhely.hu

Az érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az adatkezelő mindenkori alkalmazottai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

8. Sütik (cookie-k)

8.1. A sütik feladata:

 • megkönnyítik a weboldal használatát,
 • információt gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül/het/nek (pl. online tranzakciók igénybevétele, nem kell újra begépelni a szöveget)
 • a felhasználói élmény minőségének biztosítása.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok.
A cookie-k segítségével a weboldal tehát emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

8.2. Az adatkezelésben érintettek köre:

a weboldal látogatói.

8.3. Az adatkezelés célja:

többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

8.4. Az adatkezelés jogalapja:

A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8.5. Az adatok köre:

egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

8.6.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

8.7. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők:

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

9. Közösségi oldalak:

9.1.

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

9.2. Az érintettek köre:

valamennyi regisztrált felhasználó.

9.3. Az adatgyűjtés célja:

a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

9.4. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása.

9.5. Az adatkezelés időtartama:

az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

9.6. Az adatok törlési határideje:

az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

9.7. Az adatok megismerésére jogosultak:

az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

9.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

9.9. Az adatok tárolási módja:

elektronikus.

9.10.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

9.11. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

9.12. Az adatkezelés módja:

elektronikus.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az érintett jogai és jogvesztési lehetőségei:

10.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

10.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

10.3. A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű jog az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

10.4. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelősre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • közérdekből, vagy az adatkezelősre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő,
 • archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból,
 • statisztikai céléból kö9zéárdek alapján,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.5. A zároláshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az általa megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

10.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

10.7. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

11. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő ha a lentiekben fennálló feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelés korlátozása esetén a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

11.1. Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.2. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.3. Visszavonás joga:

Az érintett adatszolgáltató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

11.4. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotás jogát:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

1.5. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

11.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.,

11.7. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
  URL: https://naih.hu
  Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

12. Egyéb rendelkezések:

12.1. Személyes adatai, amelyek az Ön személyével kapcsolatban hozhatók, az alábbi módon kerülhetnek kezelésünkbe:

 • internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben,
 • az érintett által használt számítógéppel, böngésző-programmal, internetes címmel,
 • a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap vagy weblap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk.

12.2.

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

12.3.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

12.4.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi- és Információ-szabadság Hatóság, Magyar Nemzeti Bank, NAV szintén jogszabályi felhatalmazás alapján adatközlésre hívhatja fel az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére csak a pontos cél és az adatok körének megjelölése esetén és csak olyan mértékben ad ki személyes adatot, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2013. év V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.

Nyárlőrinc, 2020. május 1.