Piroska Szörp (Szikrai Borászati Kft.) ” Válts újabbra! promóciós nyereményjáték”

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A Szikrai Borászati Kft., 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 3. (Adószám: 10300765203; Cégjegyzékszám: 03 09 000235; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar állampolgár a 3.16. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 4. pontjában részletezett időtartama alatt bármely magyarországi üzletben az 5. pontban felsorolt termékek közül a játék időtartama alatt vásárol, továbbá a játékszabályzat 3. pontjában részletezett módon elküldi pályázatát, valamint a pályázatának elküldését megelőzően hozzájárul személyes adatainak a nyereményjátékban való részvétel céljából történő – az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti – kezeléséhez. A játékban résztvevő termékek listája a szabályzat 5. pontjában olvasható.
 2. A nyereményjáték lebonyolítója: Marketing Menü Ügynökség – Bíbor 2009 Kft., 6000 Kecskemét Tavaszmező u. 48. (Adószám: 13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714; továbbiakban: Lebonyolító)
 3. A Játékban történő részvétel feltételei és a Játék menete

3.1. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.

3.2.A Játékban kizárólag azon 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar állampolgár a 3.16. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy vehet részt a Játék 4. pontjában megjelölt időtartama alatt.

3.3. A Játékban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott termékek körül az 5. pontban jelölt termékek vesznek részt, melyek közül Játékos legalább egy darabot (továbbiakban: Termék) vásárol valamely magyarországi kiskereskedelmi üzletben vagy online webshopon.

3.4. Játékos elektronikus úton regisztrál a www.piroskaszorp.hu/jatek domain alatt lévő weboldalon és feltölti a vásárlást igazoló nyugtán (blokk vagy online vásárlás esetén számlán) található 11 jegyű AP kódot (pl. AP123456789) vagy számlaszámot vagy számlaazonosítót, valamint a vásárlás dátumát és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra és perc), és a vásárolt Terméket (továbbiakban: Pályázat). A Játékos a Pályázat alkalmával köteles e-mail címének és teljes nevének megadásával regisztrálni (továbbiakban: Regisztráció). Sikeres pályázat beküldését követően a Játékos automatikus visszaigazoló elektronikus üzenetet kap (továbbiakban: Visszaigazolás).

3.5.  A Játékban azon Pályázatok, amelyeknél a vásárlást igazoló blokkon nincs feltüntetve tételesen a termékek megnevezése (gyűjtőblokkok), melyből egyértelműen megállapítható lenne, hogy a termék Piroska márkájú, játékban résztvevő szörp termék, abban az esetben vehetnek részt, ha a gyűjtőblokkot annak kiadója (az adott áruház erre felhatalmazott alkalmazottja/vezetője) az áruház hivatalos pecsétjével és saját aláírásával ellátja, és kézzel írva feltűnteti rajta a megvásárolt termékek nevét és kiszerelését. A Játékban AP kóddal rendelkező blokkok, valamint online webshopon történt vásárlásról kapott számlák vehetnek részt. Amennyiben a vásárlást igazoló blokk nem rendelkezik a Pályázathoz szükséges AP kóddal, vagy számla esetében nem rendelkezik számlaazonosítóval vagy a számla beazonosítására szolgáló számlaszámmal, a Pályázat beküldése érvénytelen.

3.6. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán szereplő AP kód / számlaszám / számlaazonosító és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes Pályázatnak, azaz, ha ugyanannak a blokknak / számlának az adatai kétszer vagy többször is feltöltésre kerülnek a megadott Weboldal felületen, a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra kerülnek. A Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.

3.7. Amennyiben a Játékos több, mint egy Pályázatot küld be, növeli nyerési esélyét. Amennyiben a nyugtán / számlán a megvásárolt Piroska termékből több is szerepel, beküldése abban az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.

3.8. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3.9. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Weboldalon feltöltésre került adatokat tartalmazó vásárlási nyugtákat sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet.

3.10. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó blokkok és számlák, illetve Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

3.11. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

3.12. Minden bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlási blokkal vagy számlával beadott Pályázat érvénytelen, és nem vehet részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázat érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

3.13. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

3.14. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.15. A Játékosok kizárólag a saját személyes adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját személyes adataival vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, személyes adatokból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.16. A játékban a Szikrai Borászati Kft. és a Bíbor 2009. Kft. alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3.17. Szervező egyéb felületein a Játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

 1. A Játék időtartama: 2022. május 1. 0:00:01 – 2022. június 30. 23:59:59-ig
 1. A Játékban résztvevő termékek:
 • Piroska Essencia: 0,25 L, 26x hígítás, PET palackos kiszerelés
 • A Piroska Szörp ún. új generációs termékcsaládja, amelyeket az alábbi módon ismerhet fel:

1, Piroska – Új generáció PET: 0,7 l, 8x hígítás, PET palackos kiszerelés

 • Piroska 0,7 l PET szamóca 33%
 • Piroska 0,7 l PET bodza 33%
 • Piroska 0,7 l PET citrus-mix 33%
 • Piroska 0,7 l PET erdei vegyes 33%
 • Piroska 0,7 l PET narancs 33%
 • Piroska 0,7 l PET málna 33%

2, Piroska – Új generáció: 0,7 l, 8x hígítás, üveges kiszerelés

 • Piroska 0,7 l üveges bodza 33%
 • Piroska 0,7 l üveges citrus-mix 33%
 • Piroska 0,7 l üveges erdei vegyes 33%
 • Piroska 0,7 l üveges málna 33%
 • Piroska 0,7 l üveges narancs 33%
 1. Nyeremények – Összesen bruttó 1 742 630 forint értékben

Fődíjak:

1 db Samsung Galaxy Z Flip 3 mobiltelefon 354 990 Ft értékben,

3 db Samsung UE50TU7022KXXH Smart LED, 125 cm, 4K Ultra HD televízió egyenként bruttó 147 990 Ft értékben, összesen bruttó 443 970 Ft értékben,

Heti nyeremények:

2 db Microsoft Xbox Series S 512GB játékkonzol, egyenként bruttó 109 990 Ft értékben, összesen bruttó 219 800 Ft értékben,

1 db Samsung Galaxy Watch 4 okosóra ezüst színben, 90 000 Ft értékben,

2 db Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite EU robotporszívó fehér színben, egyenként bruttó 79 990 Ft értékben, összesen bruttó 159 980 Ft értékben,

5 db Heinner HAF-1250 Airfryer piros színben, egyenként bruttó 21 990 Ft, összesen 109 950 Ft értékben,

5 db 70MAI Maimo Watch okosóra fekete/narancs szíjjal, egyenként bruttó 15 990 Ft értékben, összesen bruttó 79 950 Ft összértékben,

5 db Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic TWS sztereó Bluetooth fülhallgató fehér színben egyenként bruttó 9 200 Ft értékben, összesen bruttó 46 000 Ft értékben,

10 db Xiaomi InFace MS2000 szónikus arctisztító készülék (Upgraded Version), piros színben egyenként bruttó 6 990 Ft értékben, összesen bruttó 69 990 Ft értékben,

48 db egyedi, logózott Piroska-fémkulacs piros színben egyenként bruttó 3 500 Ft értékben, összesen bruttó 168 000 Ft értékben.

 1. Sorsolás

7.1. A nyeremények sorsolásának módja: gépi sorsolás

7.2. A nyeremények sorsolásának időpontjai:

Heti sorsolások időpontjai:

2022. május 11. 10:00 óra
2022. május 18. 10:00 óra
2022. május 25. 10:00 óra
2022. június 1. 10:00 óra
2022. június 8. 10:00 óra
2022. június 15. 10:00 óra
2022. június 22. 10:00 óra
2022. június 29. 10:00 óra

Fődíj sorsolás időpontja:

 1. július 4. 10.00

7.3. Nyereménytárgyak sorsolási rendje

Dátum és Nyeremények
2022. május 11.    6 db fémkulacs, 2 db Xiaomi arctisztító, 1 db Xiaomi fülhallgató, 1 db Xiaomi okosóra
2022. május 18.    6 db fémkulacs, 1 db Xiaomi arctisztító, 1 db Airfryer, 1 db Xiaomi okosóra
2022. május 25.    6 db fémkulacs, 1 db Xiaomi arctisztító, 1 db Xiaomi fülhallgató, 1 db Xiaomi okosóra, 1 db Xiaomi robotporszívó
2022. június 1.    6 db fémkulacs, 1 db Xiaomi arctisztító, 1 db Airfryer, 1 db Xiaomi okosóra, 1 db Xiaomi robotporszívó
2022. június 8.    6 db fémkulacs, 1 db Xiaomi arctisztító, 1 db Airfryer, 1 db Xiaomi fülhallgató, 1 db Xiaomi okosóra
2022. június 15.    6 db fémkulacs, 1 db Xiaomi arctisztító, 1 db Xiaomi fülhallgató, 1 db Xbox Series S játékkonzol
2022. június 22.    6 db fémkulacs, 1 db Xiaomi arctisztító, 1 db Airfryer, 1 db Xiaomi fülhallgató, 1 db Samsung Galaxy Watch4 okosóra
2022. június 29.    6 db fémkulacs, 2 db Xiaomi arctisztító, 1 db Airfryer, 1 db Xbox Series S játékkonzol
2022. július 4. Fődíjsorsolás: Samsung Galaxy Z Flip3 5G mobiltelefon, 3 db Samsung 50’’ UHD Smart TV

Kecskemét, 2022. 04.30.