JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
 
A http://www.piroskaszorp.hu honlap (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) teljes egészében a Szikrai Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6032. Nyárlőrinc, Fő utca 3., adószáma: 10300765-2-03, cégjegyzék száma: Cg. 03-09-000235  Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság) kizárólagos szellemi tulajdona.
 
Azzal, hogy belép a honlapra elfogadja az alábbi feltételeket abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.
 
A társaság fenntart minden olyan jogot %u2013 így különösen a tulajdonosi és szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait %u2013 amelyet kifejetten nem ruház át a honlap látogatója számára.
 
A honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is. Abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a társaság jogait sérti, vagy veszélyezteti.
 
A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntető jogi következményeket von maga után.
 
A társaság szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértéke összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.
 
A társaság a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősségét kizárja.
 
Amennyiben Ön a saját honlapjára, vagy annak bármelyik elemére linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Ön a honlapot általában ingyenesen  és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.  A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.
 
A regisztráció során %u2013 önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül %u2013 személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni. Személyes adat: bármely meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adat-feldolgozóval végrehajtatja.
 
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, tárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése is.
 
A társaság mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezetten felhatalmazását adta és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges.
 
A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között - az Ön előzetes kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve ha ezt jogszabály kötelezővé teszi.
 
Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.
 
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.
 
A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím) azt, hogy mikor milyen tartalmat nézett meg a honlapon, melyik linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyi azonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatás tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az internet címek kizárólag statisztikai adatokat szolgálnak a társaság azokat személyes adathoz nem köti.
 
Elérhetőségeink:
www.szikravin.hu
Szikrai Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
székhely: 6032. Nyárlőrinc, Fő utca 3.  
 tel. +36-76/343-020,
fax: +36-76/343-003